0, 08.12.2022 21:01

Realizacija Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 136/22) javno pismo ministrici za JU

Oceni ta prispevek
(0 glasov)

Vlada Republike Slovenije

Ministrstvo za javno upravo

Tržaška 21

1000 Ljubljana

 

Ga. Sanja Ajanovič Hovnik

Ministrica

 

Datum: 9. 12. 2022

ZADEVA: Realizacija Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 136/22)

 

Spoštovani,

 

vlada je s sindikati javnega sektorja v mesecu oktobru 2022 sklenila Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 136/22) in anekse h kolektivnim pogodbam, ter sprejela določene splošne akte, potrebne za implementacijo nekaterih vsebin iz predmetnega dogovora, vključno s posredovanjem novele Zakona o sistemu plač v javnem sektorju v zakonodajni postopek, ki je bil kasneje tudi sprejet, kljub temu, da s sindikati ni bil v celoti usklajen.

Skoraj dva meseca po podpisu Dogovora ugotavljamo, da se ne uresničujejo pomembne vsebine dogovora, ki se nanašajo na aktivnosti, ki naj bi sledile zaključku pogajanj, in so bile dogovorjene v dogovoru, vključno z roki, dogovorjenimi za začetek teh aktivnosti.

Na zahtevo vlade je bila v 6. točko dogovora vključena zaveza o pričetku usklajevanj o sistemskih spremembah plačnega sistema javnega sektorja, pri čemer je o temeljnih vprašanjih plačnega sistema potrebno doseči soglasje med vlado in sindikati javnega sektorja, vladna in sindikalna stran pa si bosta prizadevali tudi za čim višjo stopnjo usklajenosti konkretnih členov ZSPJS.

Razlogi, zaradi katerih vlada še ni pripravila izhodišč za usklajevanja sistemskih sprememb plačnega sistema javnega sektorja, nam niso znani, obžalujemo pa, da v nasprotju z dogovorom na pogajalski komisiji, sklenjenim pred poletjem, vlada s sindikati javnega sektorja v okviru delovne skupine ne vodi dialoga s sindikati javnega sektorja že v fazi priprave izhodišč za načrtovane spremembe.

Ne glede na navedeno pa zamuda pri pripravi izhodišč za prenovo plačnega sistema ne odvezuje vlade od zaveze iz 6. točke Dogovora, da najkasneje v roku enega meseca po podpisu Dogovora prične s pogajanji o odpravi nesorazmerij v plačah, ki so nastala v obdobju po sklenitvi Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18), upoštevaje tudi spodnjo tretjino plačne lestvice.

Pogajanja o obeh vsebinah, torej tako o sistemskih spremembah plačnega sistema kot tudi o odpravi plačnih nesorazmerij, naj bi sicer potekala vzporedno in z istim rokom, do katerega naj bi se zaključila, to je do 30. 6. 2023.

V Pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja zlasti glede na potek pogajanj za anekse k nekaterim kolektivnim pogodbam dejavnosti, s katerimi so predvidene višje uvrstitve delovnih mest v teh dejavnostih, ne pristajamo na to, da se z zavlačevanjem začetka usklajevanj o sistemskih spremembah plačnega sistema javnega sektorja odlaga tudi začetek pogajanj o odpravi plačnih nesorazmerij in naslavljanje problematike uravnilovke v spodnji tretjini plačne lestvice, ki bo s 1.1.2023 postala še bolj akutna. Že vnaprej sporočamo, da ne bomo pristajali na to, da se z odlaganjem začetka usklajevanj oziroma pogajanj ustvarja časovni pritisk in skrajšuje obdobje, ki naj bi bilo na razpolago za usklajevanja oziroma pogajanja o tako zahtevnih vsebinah, kot so naštete.

Nadalje opozarjamo, da vlada izjemno selektivno pristopa k realizaciji 5. točke Dogovora, saj nekaterih sklenjenih sporazumov kljub zavezi v Dogovoru ne spoštuje. Tako so nekateri dogovori in sporazumi, našteti v 5. točki Dogovora, že realizirani, nekateri so blizu vsaj delne realizacije, medtem ko se aktivnosti za realizacijo drugih po naših informacijah sploh še niso začele. Takšen primer je na primer zaveza k pogajanjem za sklenitev normativnih delov kolektivnih pogodb dejavnosti, ki normativnega dela sploh še ne vsebujejo oziroma imajo samo tarifni del.

Glede na navedeno v Pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja pozivamo vlado, da preneha kršiti sklenjeni Dogovor, skliče sejo pogajalske komisije in prične z njegovo realizacijo, skladno z roki, določenimi v Dogovoru, pri tem pa vse plačne skupine obravnava enako in upoštevaje temeljno načelo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, to je enako plačilo za delo na primerljivih delovnih mestih. Opozarjamo tudi na to, da Dogovor sam že predvideva tudi možne sankcije za primer kršitve dogovora, zato pričakujemo, da bo vlada svoje obveznosti tudi izpolnila.

Lep pozdrav,

Jakob Počivavšek

Vodja Pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja

l.r.

 
Prebrano 165 krat