0, 22.12.2023 09:16

Parafiranje dogovora ob zaključku pogajanj s sindikati JS in VRS dne 21.12.2023

Oceni ta prispevek
(0 glasov)

Prepis izjava vodje PSRSJS (nelektorirano)

Ja hvala lepo, pozdravljeni. Tudi sam sem zadovoljen, da smo danes sklenili ta pogajanja. Dva cilja sta sindikalni strani, sta bila pomembna v teh pogajanjih eno je bil cilj, da potem ko je postalo jasno, da prenove plačnega sistema in odprave plačnih nesorazmerij ne bo s 1.1. 2024, da se dogovorimo o uskladitvi vrednosti plačnih razredov in da ta dogovor dosežemo še pred novim letom, kar nam je danes dejansko tudi uspelo.

Zagotovo so kolegi omenili to predstavlja zdaj zgolj prvi korak v nadaljevanju zahtevnejših pogajanj. Čaka nas odprava plačnih nesorazmerij, čaka nas prenova plačnega sistema. V tem kontekstu sindikati zagotovo najbolj nestrpno pričakujemo novo plačno lestvico, ki jo bo v novem letu potrebno, potem ko bo znano, kakšna bo minimalna plača v letu 2024 tudi pogledat in revidirati. Nenazadnje se bo minimalna plača z novim letom uskladila. To bo zagotovo vplivalo tudi na plačno lestvico, glede na to, da je tudi varna stran napovedovala, da ena ključnih ciljev novega plačnega sistema je to, da v javnem sektorju nobena osnovna plača ne bo več nižja od minimalne. Jaz pričakujem, da v naslednjih tednih bodo sindikati na svojih organih odločali potrdil to, kar smo se danes tudi dogovorili in da je za nami eno poglavje ena težava, ki smo jo rešili in lahko sedaj pridemo v pogajanja, za katere tudi upam, da se bodo vodila z bistveno manj prekinitvami in bistveno jasno smerjo, ki bo na koncu tudi pripeljala do dogovora. Vemo pa, da časa za ta dogovor ne bo zelo veliko, tudi glede na to, da je v načrtu za okrevanje odpornost kot rok za zaključek teh pogajanj določen konec meseca junija 2020.

Najlepša hvala.

Vsebina dogovora v nadaljevanju:

D O G O V O R

o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024

Vlada Republike Slovenije in reprezentativni sindikati javnega sektorja soglašajo z naslednjo vsebino:

  1. Uskladitev vrednosti plačnih razredov plačne lestvice

Višina uskladitve vrednosti plačnih razredov plačne lestvice iz priloge 1 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15,23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22; v nadaljnjem besedilu: ZSPJS), nominalnih osnov in dodatkov, ki so določeni v nominalni vrednosti po Uredbi o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini ter Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami znaša  80 odstotkov rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju december 2022 – december 2023. Uskladitev vrednosti plačnih razredov ter nominalnih osnov in dodatkov iz te točke se izvede 1. junija 2024.

Z uveljavitvijo ukrepa iz te točke dogovora je realizirana obveznost pogajanj o usklajevanju vrednosti plačnih razredov plačne lestvice iz 5. člena ZSPJS za leto 2024.

  1. Izplačilo regresa za letni dopust za leto 2024

Regres za letni dopust za leto 2024 se izplača ob izplačilu plače za februar 2024, vendar najkasneje do 14. marca 2024.

  1. Premik datuma začetka izvajanja prenove plačnega sistema in odprave nesorazmerij v osnovnih plačah

Začetek izvajanja prenove plačnega sistema in odprave nesorazmerij v osnovnih plačah iz 6. točke Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 136/22) se premakne iz 1. januarja 2024 na datum, ki bo skupaj z dinamiko  dogovorjen v okviru usklajevanja novega zakona, ki bo urejal plačni sistem javnega sektorja oziroma  pogajanj o odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah.

  1. Zagotavljanje finančnih sredstev

Vlada se zavezuje, da bo v okviru svojih pristojnosti in obstoječih sistemov financiranja zagotovila, da bodo za potrebe neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov sredstva za stroške dela, ki izvirajo iz tega dogovora in kolektivnih pogodb, katerih podpisnica je, upoštevana pri usklajevanju predlogov finančnih načrtov neposrednih uporabnikov in pri pripravi izhodišč za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov na prihodkovni in odhodkovni strani.

  1. Uveljavitev dogovora

Vsebina tega dogovora se uredi z aneksom h Kolektivni pogodbi za javni sektor, z aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, spremembo priloge 1 ZSPJS, spremembo Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini in spremembo Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami.

Rešitve, dogovorjene v tem dogovoru, se uveljavi pod pogojem, da podpisniki, ki podpišejo ta dogovor, podpišejo tudi Aneks h Kolektivni pogodbi za javni sektor.

  1. Realizacija dogovora in plačilo stavke

Sindikati, podpisniki tega dogovora, soglašajo, da do 13. septembra 2024 ne bodo sprožili nobenih stavkovnih aktivnosti v zvezi z vsebino tega dogovora.

Zaveza iz prejšnjega odstavka ne velja, če vlada za katero od skupin javnih uslužbencev ali funkcionarjev določi ali se dogovori za odpravo nesorazmerij v osnovnih plačah z učinkovanjem pred  13. septembrom 2024.

V primeru stavke, ki je posledica kršitve tega dogovora, stavkajočim za čas stavke pripada nadomestilo v višini plače, ki bi jo prejeli, če bi delali.

Sindikati, podpisniki tega dogovora, se zavezujejo, da ne bodo vložili pobude ali zahteve za referendum ali vodili oziroma podpirali referendumskih aktivnosti zoper spremembo ZSPJS, ki pomeni uresničitev tega dogovora, razen v primeru kršitve tega dogovora.

  1. Objava dogovora v Uradnem listu Republike Slovenije

Ta dogovor se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Parafa, dne 21. decembra 2023

Vlada Republike Slovenije

Reprezentativni sindikati javnega sektorja

   

 

mag. Franc Props

minister za javno upravo

Branimir Štrukelj

Vodja pogajalske skupine Konfederacije sindikatov javnega sektorja

   
   
   

Klemen Boštjančič

minister za finance

 

Jakob Počivavšek

Vodja Pogajalske skupine sindikatov javnega sektorja

 

 

 
Prebrano 147 krat